سرورهای اختصاصی او وی اچ

شرکت OVH در سال ۱۹۹۹ شروع به فعالیت کرده‌است و اکنون بزرگترین شرکت ارائه خدمات اینترنت در اروپا و سومین شرکت بزرگ خدمات دیتاسنتر در جهان به شمار می‌رود. بیش از ۹۰۰,۰۰۰ مشتری و نزدیک به ۲,۰۰۰,۰۰۰ سرور در چندین دیتاسنتر مختلف OVH نگهداری می‌شوند.

RISE-1

CPU Intel Xeon E3-1230v6 3.5 GHz / 3.9 GHz
RAM 32GB DDR4
HDD 2x 2TB HDD SATA Soft RAID
IP 1x IPv4
Bandwidth 500 Mbps
UNLIMITED Monthly Bandwidth
Poland, France, Uk, Germany, canada Location
کلیه سرورها دارای خدمات پشتیبانی سطح پایه شرکت می باشد.

RISE-2

CPU Intel Xeon D-1540 2 GHz / 2.6 GHz
RAM 64GB DDR4
HDD 2x 2TB HDD SATA Soft RAID
IP 1x IPv4
Bandwidth 500 Mbps
UNLIMITED Monthly Bandwidth
Poland, France, Uk, Germany, canada Location
کلیه سرورها دارای خدمات پشتیبانی سطح پایه شرکت می باشد.

Advance-1

CPU Intel Xeon-D 2123IT 2.2 GHz / 3 GHz
RAM 32GB DDR4
HDD 2x 4TB HDD SATA Soft RAID
IP 1x IPv4
Bandwidth 1 Gbps
UNLIMITED Monthly Bandwidth
Poland, France, Uk, Germany, canada Location
کلیه سرورها دارای خدمات پشتیبانی سطح پایه شرکت می باشد.

Advance-2

CPU Intel Xeon-E 2136 3.3 GHz / 4.5 GHz
RAM 32GB DDR4
HDD 2x 4TB HDD SATA Soft RAID
IP 1x IPv4
Bandwidth 1 Gbps
UNLIMITED Monthly Bandwidth
Poland, France, Uk, Germany, canada Location
کلیه سرورها دارای خدمات پشتیبانی سطح پایه شرکت می باشد.

GAME-32

CPU Intel i7-6700K
RAM 32GB DDR4
HDD 2 x 480 GB SSD
IP 1x IPv4
Bandwidth 250 Mbps
UNLIMITED Monthly Bandwidth
Poland, France, Uk, Germany, canada Location
کلیه سرورها دارای خدمات پشتیبانی سطح پایه شرکت می باشد.

GAME-64

CPU Intel i7-7700K
RAM 64GB DDR4
HDD 2x 450 GB NVMe + 1x 4TB SATA
IP 1x IPv4
Bandwidth 500 Mbps
UNLIMITED Monthly Bandwidth
Poland, France, Uk, Germany, canada Location
کلیه سرورها دارای خدمات پشتیبانی سطح پایه شرکت می باشد.

GAME-64-OC

CPU Intel i7-7700K OC
RAM 64GB DDR4
HDD 2x 450 GB NVMe + 1x 4TB SATA
IP 1x IPv4
Bandwidth 500 Mbps
UNLIMITED Monthly Bandwidth
Poland, France, Uk, Germany, canada Location
کلیه سرورها دارای خدمات پشتیبانی سطح پایه شرکت می باشد.

XEON-SAT-1-32

CPU Intel Xeon D-1520 2.2 GHz
RAM 32GB DDR4
HDD 4x 2 TB HDD SATA Soft RAID
IP 1x IPv4
Bandwidth 1 Gbps
UNLIMITED Monthly Bandwidth
Poland, Uk, Germany Location
کلیه سرورها دارای خدمات پشتیبانی سطح پایه شرکت می باشد.