Sectigo Positive SSL

650,000 تومان
سالانه + 130,000 هزینه راه اندازی
اعتبار گواهی نامه یکساله
رمز نگاری 128/256bit
نوع گواهی نامه Domain Validation (DV)
شرکت ارائه دهنده Comodo
بیمه و گارانتی 10,000 دلار
تعداد دامین یک دامنه
آدرس بار سبز خیر
نیازمند ارسال مدارک خیر
پشتیبانی از زیر دامنه خیر
پشتیبانی از دامنه ملی خیر
تعداد Reissues نامحدود
پشتیبانی از ادرس با و بدون www
زمان فعالسازی 1 روز کاری

Certum Commercial SSL

975,000 تومان
سالانه + 130,000 هزینه راه اندازی
اعتبار گواهی نامه یکساله
رمز نگاری 128/256bit
نوع گواهی نامه Domain Validation (DV)
شرکت ارائه دهنده Certum
بیمه و گارانتی 200,000 یورو
تعداد دامین یک دامنه
آدرس بار سبز خیر
نیازمند ارسال مدارک خیر
پشتیبانی از زیر دامنه خیر
پشتیبانی از دامنه ملی بلی
تعداد Reissues نامحدود
پشتیبانی از ادرس با و بدون www
زمان فعالسازی 1 روز کاری

Sectigo Positive SSL Wildcard

5,200,000 تومان
سالانه + 130,000 هزینه راه اندازی
اعتبار گواهی نامه یکساله
رمز نگاری 128/256bit
نوع گواهی نامه Domain Validation (DV)
شرکت ارائه دهنده Comodo
بیمه و گارانتی 10,000 دلار
تعداد دامین یک دامنه
آدرس بار سبز خیر
نیازمند ارسال مدارک خیر
پشتیبانی از زیر دامنه بلی، نامحدود
پشتیبانی از دامنه ملی خیر
تعداد Reissues نامحدود
پشتیبانی از ادرس با و بدون www
زمان فعالسازی 1 روز کاری

Certum Commercial SSL Wildcard

5,200,000 تومان
سالانه + 130,000 هزینه راه اندازی
اعتبار گواهی نامه یکساله
رمز نگاری 128/256bit
نوع گواهی نامه Domain Validation (DV)
شرکت ارائه دهنده Certum
بیمه و گارانتی 200,000 یورو
آدرس بار سبز خیر
نیازمند ارسال مدارک خیر
تعداد دامین یک دامنه
پشتیبانی از زیر دامنه بلی، نامحدود
پشتیبانی از دامنه ملی بلی
تعداد Reissues نامحدود
پشتیبانی از ادرس با و بدون www
زمان فعالسازی 1 روز کاری

Sectigo EV SSL

6,825,000 تومان
سالانه + 325,000 هزینه راه اندازی
اعتبار گواهی نامه یکساله
رمز نگاری 128/256bit
نوع گواهی نامه Extended Validation (EV)
شرکت ارائه دهنده Comodo
بیمه و گارانتی 1,750,000 دلار
تعداد دامین یک دامنه
آدرس بار سبز بلی
نیازمند ارسال مدارک بلی
پشتیبانی از زیر دامنه خیر
پشتیبانی از دامنه ملی خیر
تعداد Reissues نامحدود
پشتیبانی از ادرس با و بدون www
زمان فعالسازی 7 روز کاری

Certum Premium EV SSL

12,025,000 تومان
سالانه + 325,000 هزینه راه اندازی
اعتبار گواهی نامه یکساله
رمز نگاری 128/256bit
نوع گواهی نامه Extended Validation (EV)
شرکت ارائه دهنده Comodo
بیمه و گارانتی 1,000,000 دلار
تعداد دامین یک دامنه
آدرس بار سبز بلی
نیازمند ارسال مدارک بلی
پشتیبانی از زیر دامنه خیر
پشتیبانی از دامنه ملی بلی
تعداد Reissues نامحدود
پشتیبانی از ادرس با و بدون www
زمان فعالسازی 7 روز کاری