سرور اختصاصی ورلد استریم

سرورهای اختصاصی ورلد استریم هلند، با دیداس پروتکش 10Gbps رایگان و قابلیت ارتقا پروتکشن تا سقف 1 ترابیت و خرید فایروال اختصاصی همراه با سفارشی سازی دلخواه سرورها به هر مقدار حافظه و دیسک

WS - Premium 01 0 موجود است

CPU Intel Xeon E3-1230v6 3.50GHz
RAM 16GB ECC DDR4
HDD 120GB SSD
IP 1x IPv4 & Subnet /64 IPv6
Connection 100Mbit/s Guaranteed
DDoS Shield 10Gbit/s protection
50TB Monthly Bandwidth

WS - Premium 02 0 موجود است

CPU Intel Xeon E3-1270v6 3.80GHz
RAM 8GB ECC DDR4
HDD 120GB SSD
IP 1x IPv4
Connection 100Mbit/s Guaranteed
DDoS Shield 10Gbit/s protection
50TB Monthly Bandwidth

WS - Premium 03 0 موجود است

CPU 2x Intel Xeon E5-2620v4 2.10GHz
RAM 16GB ECC DDR4
HDD 120GB SSD
IP 1x IPv4
Connection 100Mbit/s Guaranteed
DDoS Shield 10Gbit/s protection
50TB Monthly Bandwidth

WS - Premium 04 0 موجود است

CPU 2x Intel Xeon Silver 4108 1.80GHz
RAM 16GB ECC DDR4
HDD 120GB SSD
IP 1x IPv4
Connection 100Mbit/s Guaranteed
DDoS Shield 10Gbit/s protection
50TB Monthly Bandwidth

WS - Custom 01 0 موجود است

CPU Intel Xeon E3-1230v2 3.30GHz
RAM 16GB ECC DDR4
HDD 120GB SSD
IP 1x IPv4
Connection 100Mbit/s Guaranteed
DDoS Shield 10Gbit/s protection
50TB Monthly Bandwidth

WS - Custom 02 0 موجود است

CPU Intel Xeon E3-1270v2 3.50GHz
RAM 8GB ECC DDR4
HDD 120GB SSD
IP 1x IPv4
Connection 100Mbit/s Guaranteed
DDoS Shield 10Gbit/s protection
50TB Monthly Bandwidth

WS - Custom 03 0 موجود است

CPU Intel Xeon E3-1246v3 3.50GHz
RAM 16GB ECC DDR4
HDD 120GB SSD
IP 1x IPv4
Connection 100Mbit/s Guaranteed
DDoS Shield 10Gbit/s protection
50TB Monthly Bandwidth

WS - Custom 04 0 موجود است

CPUIntel Xeon E3-1276v3 3.60GHz
RAM 8GB ECC DDR4
HDD 120GB SSD
IP 1x IPv4
Connection 100Mbit/s Guaranteed
DDoS Shield 10Gbit/s protection
50TB Monthly Bandwidth

WS - Custom 05 0 موجود است

CPU2x Intel Xeon E5620 2.40GHz
RAM 16GB ECC DDR4
HDD 120GB SSD
IP 1x IPv4
Connection 100Mbit/s Guaranteed
DDoS Shield 10Gbit/s protection
50TB Monthly Bandwidth