بسته اول

60,000 تومان
ماهانه
 • فضای دیسک 500 مگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • قابل میزبانی یک دامنه
 • پایگاه داده (MySQL)، ایمیل (Email Account)، زیر دامنه (Sub Domain)، پارک دامنه (Parked Domain)، اف تی پی (FTP Account) نامحدود
 • حافظه (RAM) 2 گیگابایت
 • قابل اجرا در ثانیه 35 درخواست

بسته دوم

90,000 تومان
ماهانه
 • فضای دیسک 1024 مگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • قابل میزبانی یک دامنه
 • پایگاه داده (MySQL)، ایمیل (Email Account)، زیر دامنه (Sub Domain)، پارک دامنه (Parked Domain)، اف تی پی (FTP Account) نامحدود
 • حافظه (RAM) 2.25 گیگابایت
 • قابل اجرا در ثانیه 40 درخواست

بسته سوم

120,000 تومان
ماهانه
 • فضای دیسک 2048 مگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • قابل میزبانی یک دامنه
 • پایگاه داده (MySQL)، ایمیل (Email Account)، زیر دامنه (Sub Domain)، پارک دامنه (Parked Domain)، اف تی پی (FTP Account) نامحدود
 • حافظه (RAM) 2.50 گیگابایت
 • قابل اجرا در ثانیه 45 درخواست

بسته چهارم

180,000 تومان
ماهانه
 • فضای دیسک 4096 مگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • قابل میزبانی یک دامنه
 • پایگاه داده (MySQL)، ایمیل (Email Account)، زیر دامنه (Sub Domain)، پارک دامنه (Parked Domain)، اف تی پی (FTP Account) نامحدود
 • حافظه (RAM) 2.75 گیگابایت
 • قابل اجرا در ثانیه 50 درخواست

بسته پنجم

360,000 تومان
ماهانه
 • فضای دیسک 6144 مگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • قابل میزبانی یک دامنه
 • پایگاه داده (MySQL)، ایمیل (Email Account)، زیر دامنه (Sub Domain)، پارک دامنه (Parked Domain)، اف تی پی (FTP Account) نامحدود
 • حافظه (RAM) 3 گیگابایت
 • قابل اجرا در ثانیه 55 درخواست

بسته ششم

480,000 تومان
ماهانه
 • فضای دیسک 10240 مگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • قابل میزبانی یک دامنه
 • پایگاه داده (MySQL)، ایمیل (Email Account)، زیر دامنه (Sub Domain)، پارک دامنه (Parked Domain)، اف تی پی (FTP Account) نامحدود
 • حافظه (RAM) 3.50 گیگابایت
 • قابل اجرا در ثانیه 60 درخواست