پایه

10,000 تومان
ماهانه
250 مگابایت فضای 10 گیگابایت ترافیک ماهیانه نامحدود زیر دامنه نامحدود پارک دامنه بدون میزبان دامنه نامحدود پایگاه داده نامحدود ایمیل اکانت ایران موقعیت سرور دایرکت ادمین کنترل پنل

اقتصادی

13,000 تومان
ماهانه
500 مگابایت فضای وب 25 گیگابایت ترافیک ماهیانه نامحدود زیر دامنه نامحدود پارک دامنه 1 میزبان دامنه نامحدود پایگاه داده نامحدود ایمیل اکانت ایران موقعیت سرور دایرکت ادمین کنترل پنل

شخصی

18,000 تومان
ماهانه
1000 مگابایت فضای وب 60 گیگابایت ترافیک ماهیانه نامحدود زیر دامنه نامحدود پارک دامنه 3 میزبان دامنه نامحدود پایگاه داده نامحدود ایمیل اکانت ایران موقعیت سرور دایرکت ادمین کنترل پنل

پیشرفته

23,000 تومان
ماهانه
1500 مگابایت فضای وب نامحدود ترافیک ماهیانه نامحدود زیر دامنه نامحدود پارک دامنه 4 میزبان دامنه نامحدود پایگاه داده نامحدود ایمیل اکانت ایران موقعیت سرور دایرکت ادمین کنترل پنل

فوق پیشرفته

26,000 تومان
ماهانه
2000 مگابایت فضای وب نامحدود ترافیک ماهیانه نامحدود زیر دامنه نامحدود پارک دامنه 5 میزبان دامنه نامحدود پایگاه داده نامحدود ایمیل اکانت ایران موقعیت سرور دایرکت ادمین کنترل پنل

تجاری

30,000 تومان
ماهانه
3000 مگابایت فضای وب نامحدود ترافیک ماهیانه نامحدود زیر دامنه نامحدود پارک دامنه 6 میزبان دامنه نامحدود پایگاه داده نامحدود ایمیل اکانت ایران موقعیت سرور دایرکت ادمین کنترل پنل

شتاب

40,000 تومان
ماهانه
5 گیگابایت فضای وب نامحدود ترافیک ماهیانه نامحدود زیر دامنه نامحدود پارک دامنه 7 میزبان دامنه نامحدود پایگاه داده نامحدود ایمیل اکانت ایران موقعیت سرور دایرکت ادمین کنترل پنل

شهاب

59,000 تومان
ماهانه
10 گیگابایت فضای وب نامحدود ترافیک ماهیانه نامحدود زیر دامنه نامحدود پارک دامنه 10 میزبان دامنه نامحدود پایگاه داده نامحدود ایمیل اکانت ایران موقعیت سرور دایرکت ادمین کنترل پنل