پایه

10,000 تومان
ماهانه
250 مگابایت فضای
10 گیگابایت ترافیک ماهیانه
نامحدود زیر دامنه
نامحدود پارک دامنه
بدون میزبان دامنه
نامحدود پایگاه داده
نامحدود ایمیل اکانت
ایران موقعیت سرور
دایرکت ادمین کنترل پنل

اقتصادی

13,000 تومان
ماهانه
500 مگابایت فضای وب
25 گیگابایت ترافیک ماهیانه
نامحدود زیر دامنه
نامحدود پارک دامنه
1 میزبان دامنه
نامحدود پایگاه داده
نامحدود ایمیل اکانت
ایران موقعیت سرور
دایرکت ادمین کنترل پنل

شخصی

18,000 تومان
ماهانه
1000 مگابایت فضای وب
60 گیگابایت ترافیک ماهیانه
نامحدود زیر دامنه
نامحدود پارک دامنه
3 میزبان دامنه
نامحدود پایگاه داده
نامحدود ایمیل اکانت
ایران موقعیت سرور
دایرکت ادمین کنترل پنل

پیشرفته

23,000 تومان
ماهانه
1500 مگابایت فضای وب
نامحدود ترافیک ماهیانه
نامحدود زیر دامنه
نامحدود پارک دامنه
4 میزبان دامنه
نامحدود پایگاه داده
نامحدود ایمیل اکانت
ایران موقعیت سرور
دایرکت ادمین کنترل پنل

فوق پیشرفته

26,000 تومان
ماهانه
2000 مگابایت فضای وب
نامحدود ترافیک ماهیانه
نامحدود زیر دامنه
نامحدود پارک دامنه
5 میزبان دامنه
نامحدود پایگاه داده
نامحدود ایمیل اکانت
ایران موقعیت سرور
دایرکت ادمین کنترل پنل

تجاری

30,000 تومان
ماهانه
3000 مگابایت فضای وب
نامحدود ترافیک ماهیانه
نامحدود زیر دامنه
نامحدود پارک دامنه
6 میزبان دامنه
نامحدود پایگاه داده
نامحدود ایمیل اکانت
ایران موقعیت سرور
دایرکت ادمین کنترل پنل

شتاب

40,000 تومان
ماهانه
5 گیگابایت فضای وب
نامحدود ترافیک ماهیانه
نامحدود زیر دامنه
نامحدود پارک دامنه
7 میزبان دامنه
نامحدود پایگاه داده
نامحدود ایمیل اکانت
ایران موقعیت سرور
دایرکت ادمین کنترل پنل

شهاب

59,000 تومان
ماهانه
10 گیگابایت فضای وب
نامحدود ترافیک ماهیانه
نامحدود زیر دامنه
نامحدود پارک دامنه
10 میزبان دامنه
نامحدود پایگاه داده
نامحدود ایمیل اکانت
ایران موقعیت سرور
دایرکت ادمین کنترل پنل