سرور مجازی لینوکسی (VPS-OpenVZ-SolusVM)

سرورهای مجازی اختصاصی (Virtual Private Server) در موقعیت هتزنر آلمان، با منابع اشتراکی تحت مجاز OpenVZ با کنترل پنل قدرتمند SolusVM در اختیار شماست.
CPU Intel® Core™ i7
100% Complete
RAM 1GB DDR3
16% Complete
Hard Disk 20GB Class Enterprise
13% Complete
IP 1Dedicated Address
100% Complete
Connection 1Gbit/s-Port Dedicated
100% Complete
Virtualization OpenVZ With SolusVM
100% Complete
پردازنده سرور به صورت اشتراکی، حافظه و هارد دیسک کاملا اختصاصی، دسترسی کامل به Root همراه با کنترل پنل SolusVM می باشد.
[قابل توجه] بر روی این سرویس فقط سیستم عامل لینوکس قابل نصب است.
VPS01 قیمت از 150,000/ماهیانه
خارج از دسترسی
CPU Intel® Core™ i7
100% Complete
RAM 2GB DDR3
33% Complete
Hard Disk 40GB Class Enterprise
26% Complete
IP 1Dedicated Address
100% Complete
Connection 1Gbit/s-Port Dedicated
100% Complete
Virtualization OpenVZ With SolusVM
100% Complete
پردازنده سرور به صورت اشتراکی، حافظه و هارد دیسک کاملا اختصاصی، دسترسی کامل به Root همراه با کنترل پنل SolusVM می باشد.
[قابل توجه] بر روی این سرویس فقط سیستم عامل لینوکس قابل نصب است.
VPS02 قیمت از 210,000/ماهیانه
خارج از دسترسی
CPU Intel® Core™ i7
100% Complete
RAM 3GB DDR3
50% Complete
Hard Disk 60GB Class Enterprise
40% Complete
IP 1Dedicated Address
100% Complete
Connection 1Gbit/s-Port Dedicated
100% Complete
Virtualization OpenVZ With SolusVM
100% Complete
پردازنده سرور به صورت اشتراکی، حافظه و هارد دیسک کاملا اختصاصی، دسترسی کامل به Root همراه با کنترل پنل SolusVM می باشد.
[قابل توجه] بر روی این سرویس فقط سیستم عامل لینوکس قابل نصب است.
VPS03 قیمت از 270,000/ماهیانه
خارج از دسترسی
CPU Intel® Core™ i7
100% Complete
RAM 4GB DDR3
66% Complete
Hard Disk 100GB Class Enterprise
66% Complete
IP 1Dedicated Address
100% Complete
Connection 1Gbit/s-Port Dedicated
100% Complete
Virtualization OpenVZ With SolusVM
100% Complete
پردازنده سرور به صورت اشتراکی، حافظه و هارد دیسک کاملا اختصاصی، دسترسی کامل به Root همراه با کنترل پنل SolusVM می باشد.
[قابل توجه] بر روی این سرویس فقط سیستم عامل لینوکس قابل نصب است.
VPS04 قیمت از 360,000/ماهیانه
خارج از دسترسی
CPU Intel® Core™ i7
100% Complete
RAM 6GB DDR3
100% Complete
Hard Disk 150GB Class Enterprise
100% Complete
IP 1Dedicated Address
100% Complete
Connection 1Gbit/s-Port Dedicated
100% Complete
Virtualization OpenVZ With SolusVM
100% Complete
پردازنده سرور به صورت اشتراکی، حافظه و هارد دیسک کاملا اختصاصی، دسترسی کامل به Root همراه با کنترل پنل SolusVM می باشد.
[قابل توجه] بر روی این سرویس فقط سیستم عامل لینوکس قابل نصب است.
VPS05 قیمت از 450,000/ماهیانه
خارج از دسترسی