برای فهمیدن نسخه کرنل از دستور:
uname -a
:و برای فهمیدن نوع سیستم عامل از دستور
cat /etc/issue
Was this answer helpful? 37 Users Found This Useful (77 Votes)