سرور اختصاصی ورلدباس گرجستان

سرورهای اختصاصی ورلدباس در موقعیت تفلیس گرجستان، با پورت اختصاصی 1Gbps به همراه ترافیک نامحدود

GEO - 01 0 موجود است

CPU Intel® Xeon X5650
RAM 16 GB DDR3
HDD 2x 146 GB SAS
Port 1Gbps Dedicated
Traffic Unlimited
IP Address 1 IPv4
Hardware Raid Included
Delivery 2 Business Days

GEO - 02 0 موجود است

CPU 2x Intel® Xeon X5650
RAM 32 GB DDR3
HDD 2x 146 GB SAS + 500GB SSD
Port 1Gbps Dedicated
Traffic Unlimited
IP Address 1 IPv4
Hardware Raid Included
Delivery 2 Business Days

GEO - 03 0 موجود است

CPU 2x Intel® Xeon X5650
RAM 48 GB DDR3
HDD 2x 146 GB SAS + 2x 500 GB SSD
Port 1Gbps Dedicated
Traffic Unlimited
IP Address 1 IPv4
Hardware Raid Included
Delivery 2 Business Days

GEO - 04 0 موجود است

CPU 2x Intel® Xeon X5650
RAM 64 GB DDR3
HDD 2x 146 GB SAS + 2x 500 GB SSD
Port 1Gbps Dedicated
Traffic Unlimited
IP Address 1 IPv4
Hardware Raid Included
Delivery 2 Business Days