پایه

15,000 تومان
ماهانه
250 مگابایت فضای
نامحدود پهنای باند
نامحدود زیر دامنه
نامحدود پارک دامنه
بدون میزبان دامنه
نامحدود پایگاه داده
نامحدود ایمیل اکانت

اقتصادی

22,000 تومان
ماهانه
500 مگابایت فضای وب
نامحدود پهنای باند
نامحدود زیر دامنه
نامحدود پارک دامنه
1 میزبان دامنه
نامحدود پایگاه داده
نامحدود ایمیل اکانت

شخصی

27,000 تومان
ماهانه
1000 مگابایت فضای وب
نامحدود پهنای باند
نامحدود زیر دامنه
نامحدود پارک دامنه
3 میزبان دامنه
نامحدود پایگاه داده
نامحدود ایمیل اکانت

پیشرفته

35,000 تومان
ماهانه
1500 مگابایت فضای وب
نامحدود پهنای باند
نامحدود زیر دامنه
نامحدود پارک دامنه
4 میزبان دامنه
نامحدود پایگاه داده
نامحدود ایمیل اکانت

فوق پیشرفته

36,000 تومان
ماهانه
2000 مگابایت فضای وب
نامحدود پهنای باند
نامحدود زیر دامنه
نامحدود پارک دامنه
5 میزبان دامنه
نامحدود پایگاه داده
نامحدود ایمیل اکانت

تجاری

50,000 تومان
ماهانه
3000 مگابایت فضای وب
نامحدود پهنای باند
نامحدود زیر دامنه
نامحدود پارک دامنه
6 میزبان دامنه
نامحدود پایگاه داده
نامحدود ایمیل اکانت

شتاب

50,000 تومان
ماهانه
5 گیگابایت فضای وب
نامحدود پهنای باند
نامحدود زیر دامنه
نامحدود پارک دامنه
7 میزبان دامنه
نامحدود پایگاه داده
نامحدود ایمیل اکانت

شهاب

75,000 تومان
ماهانه
10 گیگابایت فضای وب
نامحدود پهنای باند
نامحدود زیر دامنه
نامحدود پارک دامنه
8 میزبان دامنه
نامحدود پایگاه داده
نامحدود ایمیل اکانت