شتاب

240,000 تومان
ماهانه
5 گیگابایت فضای
نامحدود پهنای باند
نامحدود زیر دامنه
نامحدود پارک دامنه
3 میزبان دامنه
نامحدود پایگاه داده
نامحدود ایمیل اکانت

شهاب

360,000 تومان
ماهانه
10 گیگابایت فضای
نامحدود پهنای باند
نامحدود زیر دامنه
نامحدود پارک دامنه
5 میزبان دامنه
نامحدود پایگاه داده
نامحدود ایمیل اکانت

کولاک

450,000 تومان
ماهانه
15 گیگابایت فضای
نامحدود پهنای باند
نامحدود زیر دامنه
نامحدود پارک دامنه
7 میزبان دامنه
نامحدود پایگاه داده
نامحدود ایمیل اکانت

چالاک

510,000 تومان
ماهانه
20 گیگابایت فضای
نامحدود پهنای باند
نامحدود زیر دامنه
نامحدود پارک دامنه
10 میزبان دامنه
نامحدود پایگاه داده
نامحدود ایمیل اکانت

چابک

540,000 تومان
ماهانه
25 گیگابایت فضای
نامحدود پهنای باند
نامحدود زیر دامنه
نامحدود پارک دامنه
13 میزبان دامنه
نامحدود پایگاه داده
نامحدود ایمیل اکانت

کهکشان

600,000 تومان
ماهانه
30 گیگابایت فضای
نامحدود پهنای باند
نامحدود زیر دامنه
نامحدود پارک دامنه
نامحدود میزبان دامنه
نامحدود پایگاه داده
نامحدود ایمیل اکانت